01657194_covr Rss

Bestuurs­wetenschappen

Bestuurswetenschappen bestaat sinds november 1946 en is het oudste Nederlandstalige tijdschrift op het terrein van de bestuurswetenschappen. Het doel van het tijdschrift is het verbreden en verdiepen van de wetenschappelijke kennis over het lokaal bestuur. Daarbij wil het tijdschrift een brug slaan tussen theorie en bestuurspraktijk en zodoende bijdragen aan de kwaliteit van het lokaal bestuur. Het publiceert daartoe wetenschappelijke analyses over lokale maatschappelijke vraagstukken, de aanpak ervan en de manier waarop die aanpak gestalte krijgt in de wisselwerking tussen burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden.

De term lokaal bestuur hanteren we in ruime zin. Het gaat zowel om het territoriaal (gemeenten en provincies) als het functioneel gedecentraliseerd bestuur (waterschappen, openbare lichamen en zbo’s), bestuurlijke hulpstructuren (gemeenschappelijke regelingen en dergelijke) en om de wereld van lokaal actieve ‘maatschappelijke ondernemingen’ en maatschappelijke initiatieven (voorheen particulier initiatief). Ook het functioneren van netwerken van dit soort organisaties is vanuit het perspectief van het blad relevant. Uiteraard zullen in het blad ook vraagstukken betreffen de interbestuurlijke verhoudingen en de inrichting, omgangsvormen en bestuurlijke processen in het binnenlands bestuur aan de orde moeten komen. Het blad publiceert bijdragen vanuit alle daarvoor in aanmerking komende disciplines; naast bestuurskunde, politicologie, staatsen bestuursrecht kan het ook gaan om bijvoorbeeld sociologische of economische bijdragen.

 

Een auteursinstructie is verkrijgbaar bij de redactiesecretaris dr. G.H. Reussing via g.h.reussing@utwente.nl. 

Redactie

Prof. dr. M.J.G.J.A. Boogers (hoofdredacteur), Ir. F.P. Bassie, Prof. dr. G. Boogaard, Dr. B. Brink, Prof. dr. K. De Ceuninck, Prof. dr. S.A.H. Denters, Prof. dr. G. de Graaf, Dr. L.J. de Graaf, Dr. K.H.J. van der Krieken, Prof. dr. A.J. Meijer, Prof. dr. N.J.M. Nelissen, Prof. dr. K. Peters, Prof. dr. H. Reynaert, Dr. W. Slingerland, Drs. V.P. van Stipdonk, Dr. B. Voorn, Dr. R.L. van der Wal, en Dr. S. van Zuydam